Privacy Policy

Beheer

De website van www.dinekepelgrom.nl staat onder beheer van Dineke Pelgrom. De contactgegevens zijn te vinden op voornoemde website. 

Verwerking van persoonsgegevens

De eigenaar van deze website kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Dineke Pelgrom en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier aan Dineke Pelgrom verstrekt. Voor de verwerking van uw persoonsgegevens is voor verzending van het contactformulier expliciet en ondubbelzinnig toestemming gevraagd en door u gegeven. De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • IP-adres

Uw persoonsgegevens worden verwerkt om per e-mail contact met u te kunnen opnemen als u daar om verzoekt. Dit contact zal uitsluitend worden getroffen ten behoeve van het verstrekken van informatie over de diensten van Dineke Pelgrom Uw persoonsgegevens afkomstig van het contactformulier worden nooit aan derden verstrekt.

Het is mogelijk dat Dineke Pelgrom uw persoonsgegevens verwerkt doordat u gebruikmaakt van de diensten van Dineke Pelgrom. Bij het aangaan van de overeenkomst tot dienstverlening zult u over de verdere verwerking van uw persoonsgegevens worden geïnformeerd.

Bewaartermijn

Dineke Pelgrom bewaard uw gegevens zolang u cliënt bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.

In kaart brengen websitebezoeken

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Deze informatie wordt gebruikt om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Rechten

De Algemene Verordening Gegevensbescherming biedt aan bepaalde rechten, die u onder gegeven voorwaarden kunt uitoefenen. Zo heeft u het recht om persoonsgegevens in te zien, te beperken, te corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, beperking of verwijdering sturen naar info@dinekepelgrom.nl. Daarnaast kunt u bij voornoemd e-mailadres verzet aanteken tegen het gebruik van uw gegevens. Indien de verwerking van de persoonsgegevens is gebaseerd op toestemming van uw zijde kunt u die ten alle tijde intrekken. Tot slot kun u ook recht hebben op zogenaamde gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij Dineke Pelgrom een verzoek kunt indien om de persoonsgegevens die Dineke pelgrom heeft verwerkt in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, kan ik u vragen om een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Dineke Pelgrom zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Indien uw rechten niet worden gewaarborgd kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging

Dineke Pelgrom neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt de passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Deze website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.